Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

SVEŽENJ UKREPOV PKP 7

SVEŽENJ UKREPOV PKP 7

 

Državni zbor je dne 29.12.2020 sprejel 7 protikoronski sveženj ukrepov PKP 7, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Krizni dodatek

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Ukrep krajšega delovnega časa za zaposlene s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas se podaljšuje do 30.6.2021

Prevoz potnikov

Podaljšujejo se nadomestila za izvajalce medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa in mestnega in primestnega kopenskega potniškega prometa za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021. Dodana so nadomestila za izvajalce šolskih prevozov in občasne prevoze oseb s kombiji. Vsa nadomestila veljajo do 31.3.2021

Odpoved delovnega razmerja osebi, ki izpolnjuje pogoje do starostne pokojnine

Delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar pozor. Tak delavec je upravičen do odpravnine skladno s 108. členom ZDR in ne kot bi jo prejel, če bi se upokojil.

Zaščitne maske

Ponovno prihajajo brezplačne zaščitne maske za podjetja z 1-4 zaposlenimi.

Vračila državnih pomoči

Možnost obročnega plačila dolga iz tega naslova v največ šestih mesečnih obrokih brez obresti

Sredstva za garancije za bančne kredite

Za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja podjetij Republika Slovenija zagotovi finančna sredstva za ukrep garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja, ter zniževanje bančnih stroškov. Pogoje bo objavil SPIRIT.

Pogodbene kazni

V pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki so jih ponudniki sklenili z naročniki na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v boju zoper epidemijo, se v času trajanja epidemije določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne uporabljajo, pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja epidemije.

Ukrepi na področju najemnin

Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, lahko:

– ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih najemno pogodbo odpove s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni;
–  zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe;
– zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas

Ukrep velja največ do 30.6.2021

Najemnik mora najemodajalcu plačati odložene najemnine najpozneje v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti ukrepa iz tega člena, pri čemer najemodajalec za odložene najemnine ni upravičen do zamudnih obresti, lahko pa zahteva ustrezno zavarovanje za odložene najemnine.

Davčna izvršba

Davčni organ začne davčno izvršbo samo v nujnih zadevah

OMEJITVE PONUJANJA BLAGA IN STORITEV – OMEJITVE VELJAJO DO 7.1.2021

Vlada je danes sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Trgovine z živili, kmetijske trgovine, dimnikarske storitve, frizerske storitve, in nekatere druge storitve in trgovine ostajajo odprte do 7.1.2021. Še nadalje je mogoč osebni prevzem blaga in hrane ter dostava (razen alkohola).

Ostajajo tudi omejitve 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ali na eno stranko na 10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako mora biti omogočeno redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in zagotovljeno razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov. Odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.

Prepovedana je prodaja pirotehničnih izdelkov.

Pri izvajanju nadzora nad pogoji iz tega odloka ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

Obrtniške storitve fizičnim osebam so torej do 7.1.2020 prepovedane.

Tea Gruden

Projekt »Spot Goriške regije 2018–2022« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si