Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si
O zbornici

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina je samostojna, strokovno-poslovna organizacija, ki deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava. Oblikovala se je kot pravna naslednica Obrtnega združenja, ki se je na pobudo obrtnikov ustanovilo leta 1979, od leta 1994 pa deluje tudi kot institucija javnega prava.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) združuje pravne in fizične osebe. Članstvo v zbornici je prostovoljno. Trenutno je v zbornici združenih 570 članov.

Osnovna naloga zbornice je, da ščiti in zastopa interese svojih članov, skrbi za pravilno ravnanje in njihov ugled tako da spremlja zakonske predpise ter predlaga njihove spremembe in dopolnitev za dosego pogojev zaščite in razvoja obrtnega dela gospodarstva, sodeluje pri usklajevanju skupnih in posamičnih interesov članov pri oblikovanju razvojne politike na nivoju občin, organizira dejavnost na področju promocije blaga in storitev, pospešuje ohranjanje in razvoj tradicionalnih in umetnostnih obrti, ki se opravljajo na izviren način, organizira različna izobraževanja in usposabljanja svojih članov, nudi servis storitev, ki jih obrtniki najpogosteje potrebujejo pri svoji administraciji, nadalje številne nasvete na davčnem področju, finančno računovodskem, na področju delovnega prava, itd.glava1

vodstvo in zaposleni


David Pizzoni

David Pizzoni

Predsednik zbornice

Marko Rondič

Marko Rondič

Direktor zbornice

Tea Gruden

Tea Gruden

Strokovna sodelavkaObmočna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina se trudi postati vaša najboljša podporna inštitucija za mikro in mala podjetja. Svoje delo želimo čim bolj približati vašim potrebam, zato vas vabimo, da nam na spodnji elektronski naslov pošljete vaše predloge za razširitev ali izboljšanje naše ponudbe, nas seznanite z vašimi pripombami, seveda pa bomo veseli tudi kakšne vaše pohvale.ORGANIZIRANOST ZBORNICE


SKUPŠČINA OOZ AJDOVŠČINA
Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima od 11 – 17 poslanskih mest. Natančno število poslanskih mest v skupščini ter rokovnik volilnih opravil določi skupščina s sklepom o razpisu volitev. Poslance v skupščino zbornice volijo  člani zbornice. Postopek kandidiranja, način in potek glasovanja in volitev ter pristojnosti organov in teles, ki so zadolženi za izpeljavo volitev, se določi s sklepom o razpisu volitev OOZ. Imenovani predstavniki sekcij so člani skupščine po svojem položaju, vendar brez glasovalne pravice.
Skupščina  iz vrst izvoljenih poslancev za mandatno obdobje izvoli predsednika in dva podpredsednika  skupščine. Predsednik skupščine sklicuje in vodi seje skupščine. V njegovi odsotnosti sklicuje in vodi sejo skupščine eden od podpredsednikov ali drug poslanec skupščine, ki ga za vodenje posamezne seje pooblasti predsednik skupščine.

Skupščina opravlja predvsem naslednje naloge
a. sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve;
b. potrjuje zaključni račun zbornice;
c. sprejema program dela in finančni načrt zbornice;
d. odloča o posebnih namenskih sredstvih, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi voli in razrešuje predsednika skupščine, predsednika zbornice, dva podpredsednika zbornice, člane nadzornega;
e. na predlog predsednika upravnega odbora zbornice imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
f. imenuje in razrešuje direktorja zbornice;
g. razpisuje volitve in odloča o načinu volitev v organe in telesa zbornice;
h. odloča o sporih glede ustanavljanja sekcij v zbornici;
i. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin zbornice;
j. razpisuje volitve in odloča o načinu volitev v organe in telesa;
k. imenuje  poslanca v Skupščino OZS, ki je praviloma predsednik zbornice;
l. sprejema sklepe in daje obvezna navodila predstavniku Območne obrtno-podjetniške zbornice za glasovanje na skupščini OZS;
m. na predlog upravnega odbora zbornice odloča o ustanavljanju in prenehanju podjetij zbornice ter opravlja funkcijo ustanovitelja v teh podjetjih;
n. sprejema druge odločitve v skladu s tem statutom, drugimi akti zbornice in drugimi predpisi.

ČLANI SKUPŠČINE OOZ AJDOVŠČINA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026
1.  BAČAR JANKO – predsednik
2.  BOVCON JURIJ – podpredsednik
3.  SEMENIČ DAVID – podpredsednik
4.  BAJC GREGOR
5.  ČRV ČERMELJ JASMINA
7.  KOREN JAN
8.  KRŽIČ GREGOR
9.  LAVRENČIČ BOJAN
10. MISLEJ R. ALEKSANDER
11. NAGODE MARKO
12. PIZZONI DAVID
13. PREMRL META
14. SLOKAR LUKA
15. TOMAŽIČ TINE

NADZORNI ODBOR OOZ AJDOVŠČINA
Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in dva člana, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice. Nadzorni odbor ima tri člane. Prvo sejo skliče predsednik zbornice. Na svoji prvi seji člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika.
Nadzorni odbor nadzira:
a. izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice in uresničevanje pravic in obvez  članov zbornice;
b. uporabo sredstev zbornice, finančno-materialno poslovanje zbornice in uporabo sredstev za delo zbornice.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA OOZ AJDOVŠČINA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026
JOLANDA VELIKONJA – predsednica
ERVIN STOPAR – članica
BOGDAN SEMENIČ – član

UPRAVNI ODBOR OOZ AJDOVŠČINA
Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 7 do 111 članov izvoljenih iz vrst članov zbornice. Število članov ob predlaganju določi mandatar po lastni presoji. Pri sestavi upravnega odbora je  mandatar dolžan v članstvo vključiti  predstavnike različnih dejavnosti.
Upravni odbor  sklicuje in vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo. Izmed članov upravnega odbora mandatar predlaga podpredsednika zbornice, ki je hkrati podpredsednik upravnega odbora.

Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:
a. skrbi in odgovarja za izvrševanje sklepov, odločitev in priporočil skupščine;
b. sprejema zaključni račun zbornice;
c. sprejema kadrovski plan strokovnih služb zbornice;
d. obravnava gradiva za seje skupščine in v zvezi z njimi zavzema ustrezna stališča,  mnenja, predloge in pripombe ter jih posreduje skupščini;
e. obravnava in daje pobude za sprejem zakonov in drugih aktov v skladu s svojimi pristojnostmi;
f. obravnava in daje pobude za sprejem ali spremembo odlokov in drugih predpisov, ki  jih sprejemajo organi  občin Ajdovščina in Vipava;
g. odloča o specifičnih zadevah iz finančnega načrta in iz njegovega rebalansa in   odloča o spremembah postavk znotraj sprejetega finančnega načrta;
h. določa storitve in dejavnosti zbornice, ki se zaračunavajo ter cenike;
i. obravnava predloge za zmanjšanje ali odpis članarine in mnenje o tem posreduje Upravnemu odboru OZS;
j. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, če je to zajeto v letnem finančnem planu;
k. izvaja politiko gospodarjenja;
l. imenuje svoje stalne odbore in občasna telesa (komisije, projektne skupine,…);
m. odloča o ustanavljanju, združitvi in ukinitvi sekcij skrbi za usklajevanje dela in postopkov z drugimi zbornicami in organizacijami;
n. imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa organov in organizacij, ki so lahko tudi zaposleni v obrtno-zborničnem sistemu zbornici v kolikor je to smotrno in gospodarno,odloča, katere listine in podatki se štejejo za poslovno tajnost zbornice;
o. obravnava in sprejema splošne akte zbornice, razen tistih, ki so v pristojnosti  sprejemanja skupščine, nadzornega odbora ali direktorja zbornice;
p. imenuje in razrešuje odgovornega urednika ter na predlog odgovornega urednika sprejme programsko zasnovo medija,
q. odloča o pristopu in podpisovanju listin o poslovnem sodelovanju z drugimi  zbornicami in asociacijami;
r. odloča o ustanavljanju in prenehanju podjetij zbornice ter izvršuje funkcijo  ustanovitelja v teh podjetjih;
s. odloča in sklepa o vseh drugih zadevah, za katere je pooblaščen po tem statutu,  drugih splošnih aktih zbornice in drugih predpisih;

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA OOZ AJDOVŠČINA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026
1. DAVID PIZZONI – predsednik
2. LEONIDA HROVATIN – podpredsednica
3. JAN KOREN – podpredsednik
4. PRIMOŽ ARTAČ
5. JANKO BAČAR
6. MARKO BRATINA
7. TILEN LEMUT
8. ALEKSANDER R. MISLEJ
9. JANI PELJHAN
10. DAVID SEMENIČ
11. STOJAN STOPAR

DIREKTOR ZBORNICE

Poslovodni organ zbornice je direktor.
(1) Direktor zbornice je odgovoren za zakonitost dela zbornice.
(2) Organizira in vodi delo in poslovanje zbornice ter predstavlja in zastopa zbornico. V ta namen:
a) je odredbodajalec za zbornico in podpisuje poslovno-pravne akte, listine, pogodbe, in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zbornice,
b) predlaga temelje poslovne politike zbornice, splošne akte zbornice, plan dela in finančni načrt ter ukrepe za njihovo izvajanje,
c) uresničuje posamične akte,
č)    odloča o pravicah delavcev iz delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zbornice,
d) aktivno sodeluje na sejah organov zbornice,
e) opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami, tem statutom in drugimi splošnimi akti zbornice,
f) opravlja druge naloge po sklepu upravnega odbora in drugih organov zbornice.

Direktor zbornice je odgovoren za svoje delo in delo strokovnih služb upravnemu odboru zbornice, skupščini zbornice in nadzornemu odboru zbornice.

SEKCIJE

V zbornici se glede na izkazan interes članov kot oblike delovanja in odločanja ustanavljajo sekcije in odbori za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti. O ustanavljanju in ukinjanju sekcij in odbora odloča upravni odbor zbornice na podlagi predloga najmanj 5 (petih) članov zbornice ali po lastni presoji. Člani sekcij se srečujejo na sestankih na nivoju Območne obrtne zbornice Ajdovščina, predsednik sekcije pa na nivoju Obrtne zbornice Slovenije.
V sekcije se združujejo člani zbornice, ki opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost, z namenom opravljanja strokovnih nalog iz dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno dejavnost ali področje posamezne dejavnosti. Sekcije preko svojih organov sprejemajo stališča in predloge glede svoje dejavnosti in jih uveljavljajo v okviru skupščine in upravnega odbora zbornice ter drugih organov kot tudi neposredno v odnosu do zunanjih dejavnikov.

Primarne naloge sekcij so:
a. opredelitev potreb strokovnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja članov
b. sodelovanje in izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti na trgih;
c. posredovanje poslovnih informacij;
d. zastopanje interesov članov sekcije
e. oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice, v sekciji OZS in tudi  drugih institucijah predvsem na področju:
aktivnosti za izboljšanje dela in poslovanja članov, predvsem na področju  kakovosti, standardizacije in metrologije, uvajanje sodobnih tehnologij, metod vodenja in poslovanja
organiziranje aktivnosti za varovanje okolja in racionalno uporabo energije
ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev;
spremljanje zakonodaje s področja dejavnosti sekcije in priprava predlogov za njihove spremembe ali dopolnitve
f. opravljanje drugih nalog v skladu s programom dela sekcije.
Sekcija za vsako leto posebej sprejme svoj program dela, ki mora biti skladen s tem statutom, programom dela zbornice in njenim finančnim načrtom.
Člani vsake sekcije volijo za dobo 4 (štirih) let izmed svojih članov neprofesionalnega predsednika in podpredsednika sekcije.

Člani sekcije na svojem zboru sprejemajo sklepe, stališča, zahteve in predloge ter jih posredujejo upravnemu odboru zbornice. Upravni odbor obravnava sklepe, stališča, zahteve in predloge sekcij in poda svojo odločitev. V kolikor se člani sekcije s to odločitvijo ne strinjajo, lahko zahtevajo, da njihove zahteve obravnava tudi skupščina Zbornice. Odločitev skupščine Zbornice pa je dokončna.

V okviru Območne obrtne zbornice Ajdovščina delujejo naslednje sekcije in odbori
Sekcija avtoprevoznikov
Sekcija avtoservisno remontnih dejavnosti
Sekcija cvetličarjev
Sekcija elektro dejavnost
Sekcija frizerjev
Sekcija gostincev
Sekcija gozdarjev
Sekcija gradbenih dejavnosti
Sekcija grafične dejavnosti
Sekcija lesnih dejavnosti
Sekcija kovinarjev
Sekcija kozmetikov
Sekcija slikopleskarjev in črkopleskarjev
Sekcija tekstilcev
Odbor težka mehanizacija

ODBOR ZA KREDITE
1. DANILO NEMEC
2. MILENA LIČEN
3. MILAN SLOKAR
4. PREDSTAVNIK OBČINE AJDOVŠČINA
5. PREDSTAVNIK OBČINE VIPAVA
6. PREDSTAVNIK IZBRANE BANKE


Skecije OOZ Ajdovščina


Sekcija avtoprevoznikov

Bogdan Semenič
Predsednik
GSM: 041 615 075

Sekcija avtoservisno-remontnih dejavnosti

Klavdij Samec
Predsednik
GSM: 040 219 510

Sekcija cvetličarjev

Zlatica Starc
Predsednica
GSM: 040 575 662

Sekcija elektro dejavnosti

Marjan Bratina
Predsednik
GSM:041 647 780

Sekcija gostincev

Stane Pižent
Predsednik
GSM:041 201 924

Sekcija gozdarjev

Franc Urdih
Predsednik
GSM: 051 630 187

Sekcija gradbincev

Franc Gregorc
Predsednik
GSM: 041 728 529

Sekcija grafičnih dejavnost

Marko Bratina
Predsednik
GSM: 041 695 666

Sekcija frizerjev

Leonida Hrovatin
Predsednica
GSM: 041 432 505

Sekcija kovinarjev

Janko Bačar
Predsednik
GSM: 041 704 619

Sekcija kozmetikov

Breda Bategelj
Predsednica
GSM: 041 714 049

Sekcija lesarjev

Primož Novak
Predsednik
GSM: 040 868 783

Sekcija slikopleskarjev in črkopleskarjev

Peter Batič
Predsednik
GSM: 041 693 075

Sekcija tekstilcev

Mileva Makovec
Predsednica
GSM: 041 719 359