Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

Program razvoja podeželja 2014 – 2020

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja OOZ Ajdovščina in prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

Evropa investira v podeželje

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
OOZ Ajdovščina v okviru izvajanja posameznih ukrepov izvaja naslednje aktivnosti, sofinancirane s sredstvi Programa razvoja podeželja 2014 – 2020:

Podukrep 19.2

OOZ Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER, prejemnik sredstev za operacijo: »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«.

Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Ime operacije: Zelena priložnost – divje rastline / TEMATSKA POT SLAP
Prijavitelj: Občina Vipava
Projektni partnerji: Majerija Matej Tomažič s.p., Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina, Krajevna skupnost Slap in Društvo upokojencev Ajdovščina
Začetek in zaključek operacije: 12. 7. 2018–31. 8. 2019

POVZETEK: Občina Vipava želi skladno z usmeritvijo Zelene politike slovenskega turizma aktivirati značilne notranje vire in potenciale podeželja, saj so se zavezali k spoštovanju načel za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Vipavski dolini.

Ideja, ki jo je vodilni partner podprl, je prišla od spodaj navzgor s strani lokalnih turističnih delavcev, ki zaznavajo vse večje povpraševanje po kulinaričnem trendu “revne kuhinje” – kuhati lokalno, sezonsko, z zdravimi sestavinami, kar pomeni dodano vrednost, ki jo kupci iščejo. Konkretno gre za sestavine in postopke, s katerimi se Primorska lahko identificira, saj v Sloveniji izstopa po uporabi užitnih divjih rastlin v vsakdanji kulinariki. Ideji se je že na začetku pridružila KS Slap, tu je prepoznanih vsaj 32 različnih vrst divjih užitnih rastlin.

Ob vodilnem partnerju Občini Vipava se je tako oblikovalo partnerstvo, ki ga sestavljajo: Majerija Matej Tomažič s.p., Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina, Krajevna skupnost Slap in Društvo upokojencev Ajdovščina, ki lahko z izmenjavo lokalnega znanja in izkušenj, z medsebojnim učenjem in sodelovanjem povečajo lokalno dinamiko in pospešijo uravnotežen razvoj zelenega podjetništva. Prav tako lahko prispevajo k skrbi za kakovost okolja in njegovo privlačnost.

Operacija se bo izvajala na celotnem območju LAS, namenjena je ciljnim skupinam podjetnikov/gostinskih delavcev, turističnim kmetijam, turističnim delavcem, starejšim brezposelnim in ostalim zainteresiranim občanom obeh občin. Investicijski del operacije se bo izvajal v naselju Slap v občini Vipava.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV: Pomembna aktivnost je povezana z ureditvijo nove javne turistične infrastrukture – Tematske poti Slap (delovno ime), ki predstavlja ogrodje za razvoj novih (turističnih, izobraževalnih) zelenih produktov. Pot postane komunikacijsko orodje, ki uporabnike informira, uči, jih seznanja z ustreznim načinom odvzema divjih užitnih rastlin iz narave in z možnostjo njihove uporabe. Tematska pot bo potekala na območju, ki je z divjimi užitnimi rastlinami izredno bogato, in sicer od središča vasi Slap do Turistične kmetije Majerija, bo pohodna, opremljena s tremi izobraževalnimi tablami in dvema počivališčema.

Operacija predvideva tudi izvedbo štirih izobraževalnih delavnic, v katerih se povezujejo znanja in izkušnje zunanjih predavateljev z znanji sodelujočih v projektu. Razdeljene so na dva vsebinska sklopa: Delavnice zelena priložnost in Divje užitne rastline Vipavske doline.
Z operacijo se bo vzpostavilo pogoje za izvedbo pilotnega projekta – Z divjimi užitnimi rastlinami do zelenega delovnega mesta. Pri partnerju Mateju Tomažič s.p. bodo prikazali pot uresničevanja potenciala, ki ga ponuja naravno okolje Vipavske doline v povezavi s turizmom, izobraževanjem in ustvarjanjem zelenih delovnih mest. Ta so pomembna tako zaradi zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje kot tudi z vidika vključevanja ranljivih skupin.

Operacija prav tako predvideva izvedbo promocijskih dogodkov. Izvedla se bo zaključna prireditev z vodenim pohodom, tiskovna konferenca, nadgradnja obstoječih spletnih strani in spletni natečaj za najboljši recept iz divjih rastlin, ki bo predstavljen na zaključni prireditvi.

CILJI OPERACIJE: Operacija prispeva vsaj k trem ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavske doline:

Ustvarja pogoje za nova delovna mesta;

Spodbuja rabo lokalnih izdelkov in storitev;

Posredno ohranja in izboljšuje okolje.

Prispeva k cilju PRP (znotraj podukrepa 19.2) – zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in prispeva h gospodarskemu razvoju Vipavske doline. Poleg tega pa prispeva k ohranjanju narave, varstvu okolja, nesnovne kulturne dediščine in kulturne krajine.

OPERATIVNI CILJI OPERACIJE:

Izvedba nove turistične javne infrastrukture – Tematska pot Slap (delovni naslov);

Izveden pilotni projekt;

Razvoj dveh novih produktov (sestavina – divje užitne rastline);

Povezovanje med partnerji, med ponudniki, med delodajalci in starejšimi iskalci zaposlitve;

Izvedba skupne promocije – izdelava CGP, skupnega promocijskega materiala in materialov za objavo na spletu, nabor fotografij, izvedba zaključne prireditve in spletnega natečaja;

Vzpostavitev temeljev za nadgradnjo v formalno mrežo ponudnikov jedi in izdelkov iz divjih užitnih rastlin po zaključku operacije.

Projekt finančno podprt s strani Evropske komisije (spletna stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja).

Več o samem programu na spletni strani PRP 2014-2020 (spletna stran Programa razvoja podeželja).