Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si
Storitve na OOZ Ajdovščina


STORITVE ZA ČLANE IN NEČLANE

 • nudimo storitve E-VEM točke za samostojne podjetnike in družbe
 • svetujemo pri registraciji, spremembah in zapiranju podjetij
 • generalistično svetujemo na področju poslovanja podjetij
 • specialistično svetujemo na davčnem in finančno računovodskem področju
 • specialistično svetujemo  na področju gospodarskega in delovnega prava
 • organiziramo in izvajanjamo strokovne seminarje, usposabljanja in delavnice
 • nudimo subvencioniranje obresti pri kreditih v sodelovanju z Občinama Ajdovščina in Vipava
 • nudimo pomoč članom pri izterjavi terjatev
 • pripravljamo pogodbe, sklepe in ostale dokumente iz delovnih razmerij
 • organiziramo promocijo deficitarnih poklicev spremlja zakonske predpise in predlaga njihove spremembe
 • sodeluje pri usklajevanju skupnih in posamičnih interesov članov
 • izvaja mediacijsko reševanje sporov med člani
Storitve so vključene v članarino, za nečlane pa se Storitve zaračunavajo skladno z veljavnim cenikom.

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE ČLANOV

 • izdaja lokalni časopis Vejtr
 • obvešča člane o spremembah zakonodaje, obveznostih in aktivnostih zbornice
 • obvešča člane po elektronski pošti
 • internetna stran
 • številne druge publikacije (gradiva, zloženke, itd.)
 • odnosi z javnostmi (informacije o obrti tudi v drugih medijih)

ZASTOPANJE ČLANOV

 • Zastopanje članov v odnosu do državnih in lokalnih inštitucij
 • Zastopanje članov v odnosu do večjih gospodskih subjektov

IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL. PRI NAS SE…

 • vodi obrtni register in izdaja obrtna dovoljenja ter vpise v obrtni register
 • pomaga prevoznikom pri pridobitvi in obnovi licenc za prevoz blaga in oseb

Svetovanje na OOZ Ajdovščina


PODJETNIŠKO SVETOVANJE

Svetovanje pri ustanovitvi samostojnega podjetnika
Registracija samostojnega podjetnika v sistemu E-VEM (Vse na Enem Mestu)
Izdaja obrtnega dovoljenja, sklepa o vpisu v obrtni register
Pomoč pri pridobivanju licence za opravljanje prevozov
Pomoč pri izpolnjevanju najrazličnejših vlog

SVETOVANJE NA DELOVNOPRAVNEM PODROČJU

Sestavljanje pogodb o zaposlitvi in obrazcev za zavarovanje
Sestavljanje rednih in izrednih odpovedi ipd.
Izdajanje sklepov o določitvi letnega dopusta

DAVČNO, FINANČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE (v sodelovanju s podjetjem Taxa d.o.o.)

Svetovanje pri vseh davčnih, finančnih in računovodskih zadevah
Svetovanje pri prodaji in nakupu osnovnih sredstev
Svetovanje pri preoblikovanju pravne organiziranosti podjetja
Svetovanje pri prenosu poslovanja
Svetovanje pri najemanju posojil, lizingov in drugih finančnih instrumentov
Svetovanje pri sestavljanju poslovnih izkazov

PRAVNO SVETOVANJE (v sodelovanju z Odvetniško pisarno Polanc)

Pravno svetovanje in reševanje konkretnih problemov
Prijava terjatev v prisilni poravnavi, stečaju
Pomoč pri izterjavi
Pisanje opominov
Urejanje lastniških razmerij
Svetovanje pri prodaji nepremičnin
Svetovanje pri kupovanju nepremičnin
Svetovanje na področju delovne zakonodaje
Svetovanje v obligacijskih razmerjih
Svetovanje pri zaščiti intelektualne lastnine

SVETOVANJE NA PODROČJU VARNOSTI PRI DELU (v sodelovanju z Inštitutom za varnost Lozej d.o.o.)

SVETOVANJE NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI
SVETOVANJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

V okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pa so naši članu upravičeni tudi do svetovanja svetovalcev specialistov. Več na tej povezavi.

SVETOVANJE NA PODROČJU POVEZOVANJA PODJETIJ IN PRIJAV NA RAZPISE

Svetovanje pri povezovanju podjetij (grozdenju)
Svetovanje pri prijavah na razpise


Ostale storitve


Javna pooblastila

Skladno z določbami obrtnega zakona in podzakonskimi akti, zakonom o prevozih v cestnem prometu in podzakonskimi akti ter zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju, na področji izvajanja javnih pooblastil se izvajajo naslednji postopki:
• izdajanje, spreminjanje in odvzemanje obrtnih dovoljenj,
• vodenje obrtnega registra,
• izdajanje izpiskov iz obrtnega registra, potrdil in mnenj,
• sprejemanje vloge za licence za opravljanje cestnega prometa za samostojne podjetnike
• nudenje pomoči pri pridobitvi raznih dovoljenj.

Izobraževanje

Našim članom nudimo:

Številna brezplačna ali subvencionirana izobraževanja

Številni brezplačni ali subvencionirani seminarji in delavnice

Specializirani seminarji, namenjeni posameznim sekcijam

Izobraževanja, seminarji in delavnice so namenjeni tudi nečlanom. Za nečlane so ti dogodki plačljivi v celoti.

Ostale ugodnosti

Našim članom nudimo:

Popust pri zdravniških pregledih (7 %)

Popust pri storitvah Inštituta za varnost Lozej

Popust na oglaševanje na Radiu Center

Popust na storitve Odvetniške pisarne Polanc

Vsi popusti v okviru Kartice Mozaik Podjetnih

SMO VAS PREPRIČALI?

Pridružite se nam …