Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

Javni razpis za sofinanciranje investicij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH V LETIH 2021 IN 2022

NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin tudi Ajdovščina in Vipava.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah.

Prijavijo se lahko podjetja, ki:

  1. a) na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne enote na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta,
  2. b) so na dan oddaje vloge na javni razpis registrirani za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

– nakup strojev in opreme,

– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,

– gradbena-obrtniška

-inštalacijska dela,

– nakup objektov in zemljišč.

Sofinanciralo se bo upravičene stroške, nastale od oddaje vloge na ta javni razpis, do najkasneje 29.10.2021 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2021, oziroma do 28.10.2022 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2022.

  • Sofinancirani stroški nakupa objektov ali zemljišč lahko znašajo največ 10% upravičenih sofinanciranih stroškov
  • Razen pri malih in srednje velikih podjetjih in pri nakupu poslovne enote oziroma sredstev poslovne enote morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova.
  • Pri velikih podjetjih lahko upravičeni stroški nematerialnih naložb znašajo največ do 50 % upravičenih stroškov sofinanciranja.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev je od najmanj 20.000 do največ 600.000 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja je:

  • v občinah Zahodne kohezijske regije
  • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
  • 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Več informacij in razpisna dokumentacija je objavljena tu:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objavajavni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-in-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-na-obmejnih-problemskih-obmocij-v-letih-2021-in-2022/